معرفی هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره :سعید رسول اف

نائب رئیس هیئت مدیره :رضا نامی

خزانه دار :پیام محسنی زنوزی

عضو هیئت مدیره :محمدعلی طهرانچی

عضو هیئت مدیره :محمدرضا مویدی